������������ ������������������

قبلیتیزر
بعدیعملکرد دیفرانسیل